Actikor

Actikor wskazany jest do leczenia zastoinowej niewydolności serca związanej, w szczególności z kardiomiopatią rozstrzeniową
lub niewydolnością zastawki dwudzielnej.

Actikor, 5 mg  stosowany jest u psów o masie ciała powyżej 5 kg,
Actikor, 20 mg  stosowany jest u psów o masie ciała powyżej 20 kg.

Jaki jest skład Actikor, jakie substancje zawiera?

Actikor, 5 mg:
1 tabletka powlekana zawiera 4,6 mg benazeprylu (odpowiednik 5 mg benazeprylu chlorowodorku).

Żółte, owalne, wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.
Tabletki mogą być podzielone na dwie równe części.

Actikor, 20 mg:
1 tabletka powlekana zawiera 18,4 mg benazeprylu (odpowiednik 20 mg benazeprylu chlorowodorku).

Brązowe, owalne, wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.
Tabletki mogą być podzielone na dwie równe części.

Dawkowanie preparatu Actikor – jak stosować ten lek?

Podanie doustne.

Zalecana dawka doustna wynosi 0,25 mg benazeprylu chlorowodorku/kg masy ciała, podawana z pokarmem lub bez, zgodnie z następującymi zasadami:
Psy o masie 5-10 kg: ½ tabletki Actikor 5 mg,
Psy o masie 11-20 kg: 1 tabletka Actikor 5 mg,
Psy o masie 21-40 kg: ½ tabletki Actikor 20 mg,
Psy o masie 41-80 kg: 1 tabletka Actikor 20 mg.

Dawka może być podwojona (0,5 mg benazeprylu chlorowodorku/kg masy ciała), nadal podawana raz dziennie, jeśli jest to uzasadnione klinicznie i zalecone przez lekarza weterynarii.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Do stosowania u zwierząt.
Podanie doustne.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku niedociśnienia, hipowolemii, niedoboru sodu lub ostrej niewydolności nerek.
Nie stosować u psów z objawami jakiegokolwiek zmniejszenia rzutu serca na przykład z powodu zwężenia zastawki aortalnej lub zwężenia ujścia tętnicy płucnej.
Nie stosować w czasie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane

W badaniach klinicznych przeprowadzonych metodą podwójnej ślepej próby wśród psów z zastoinową niewydolnością serca częstość występowania działań niepożądanych u leczonych psów była niższa niż u psów otrzymujących placebo.

U niewielkiej liczby psów mogą wystąpić przejściowe wymioty, brak koordynacji lub oznaki zmęczenia. U psów z przewlekłą chorobą nerek produkt może na początku leczenia powodować wzrost stężenia kreatyniny w osoczu. Umiarkowany wzrost stężenia kreatyniny w osoczu po podaniu inhibitorów ACE występuje jednocześnie ze spadkiem nadciśnienia kłębuszkowego powodowanym przez te substancje. Wobec tego nie stanowi on koniecznego powodu przerwania leczenia, o ile nie występują inne objawy.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Podczas badań klinicznych produktu leczniczego weterynaryjnego nie zaobserwowano żadnych dowodów na toksyczne działanie produktu na nerki, jednakże, tak jak w rutynowych przypadkach niewydolności nerek, zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny, mocznika i liczby erytrocytów we krwi w trakcie leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Actikor zwierzętom

Inhibitory ACE mają wpływ na ludzki płód w okresie ciąży. Kobiety ciężarne powinny unikać przypadkowego narażenia na kontakt z produktem, z uwzględnieniem kontaktu ręce-usta.

Umyć ręce po użyciu.

Po spożyciu benazepryl może powodować niedociśnienie.

Po przypadkowym połknięciu, szczególnie przez dzieci, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Badanie na zwierzętach laboratoryjnych (szczurach) wykazały embriotoksyczne działanie benazeprylu przy dawkach nieszkodliwych dla matki (wady rozwojowe układu moczowego płodu). Benazepryl podawany kotom w dziennej dawce 10 mg/kg przez 52 tygodnie spowodowały zmniejszenie masy jajnika/jajowodu. U ludzi stwierdzono działanie teratogenne inhibitorów ACE w okresie ciąży.
Nie stosować u psów w okresie ciąży, laktacji oraz u psów hodowlanych, ponieważ bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego u tych zwierząt nie zostało określone.

Interakcje Actikor z innymi produktami

Nieznane u psów.

U psów z niewydolnością serca, benazeprylu chlorowodorek był stosowany w skojarzeniu z digoksyną, lekami moczopędnymi i lekami przeciwarytmicznymi bez widocznych interakcji niepożądanych. U ludzi połączenie inhibitorów ACE i NLPZ może prowadzić do zmniejszenia skuteczności działania hipotensyjnego lub do zaburzeń czynności nerek. Połączenie produktu i innych środków przeciw nadciśnieniu (np. blokery kanału wapniowego, beta-adrenolityki lub leki moczopędne), leków znieczulających lub uspokajających może prowadzić do skumulowanego działania hipotensyjnego. W związku z tym należy traktować z ostrożnością jednoczesne stosowanie NLPZ i innych leków hipotensyjnych. Czynność nerek i objawy niedociśnienia (senność, osłabienie itp.) powinny być ściśle monitorowane i w razie potrzeby leczone.

Nie można wykluczyć interakcji z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak spironolakton, triamteren lub amiloryd. Zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu podczas stosowania benazeprylu w połączeniu z diuretykami oszczędzającymi potas, gdyż możliwe są reakcje zagrażające życiu.

Przedawkowanie

Produkt podawany zdrowym psom w dawce 150 mg/kg ciała raz dziennie przez 12 miesięcy powodował zmniejszenie liczby erytrocytów, ale w trakcie badań klinicznych u psów przy stosowaniu zalecanej dawki takiego działania nie obserwowano.
W razie przypadkowego przedawkowania może wystąpić przejściowe, odwracalne niedociśnienie.
Terapia powinna składać się z dożylnego wlewu ciepłego, izotonicznego roztworu soli.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Ulotka Actikor – do pobrania pełna wersja ulotki


Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy


Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Actikor u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz