Acegon

Bydło: krowy i jałówki.
Leczenie torbieli pęcherzyków jajnikowych.
W połączeniu ze sztucznym zapłodnieniem w celu optymalizacji czasu owulacji.
Indukcja i synchronizacja rui i owulacji w połączeniu z prostaglandyną F (PGF ) oraz progesteronem lub bez 2a 2α progesteronu jako część protokołu FTAI (Fixed Time Artifical Insemination):
– U krów z cyklem płciowym. Do użycia w połączeniu z PGF lub jej analogiem. 2α
– U krów z cyklem płciowym lub z brakiem cyklu oraz u jałówek. Do użycia w połączeniu z PGF lub jej 2α analogiem oraz urządzeniem uwalniającym progesteron.

Jaki jest skład Acegon, jakie substancje zawiera?

Każdy ml zawiera:
Substancja czynna:
Gonadorelina (jako gonadoreliny octan) 50 μg.

Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy (E1519) 9 mg.

Przezroczysty, bezbarwny albo prawie bezbarwny roztwór, wolny od widocznych cząsteczek.

Dawkowanie preparatu Acegon – jak stosować ten lek?

Podanie domięśniowe
– Leczenie torbieli pęcherzyków jajnikowych:
100-150 μg gonadoreliny (jako gonadoreliny octan) na sztukę (tzn. 2-3 ml produktu na zwierzę). Jeżeli to konieczne, można powtórzyć leczenie po 1-2 tygodniach.
– W połączeniu ze sztucznym zapłodnieniem w celu optymalizacji czasu owulacji, zwiększając szansę leczonych krów na zapłodnienie:
100 μg gonadoreliny (jako gonadoreliny octan) na sztukę (tzn. 2 ml produktu na zwierzę). Produkt musi być podany w tym samym czasie co sztuczne zapłodnienie i/lub 12 dni później.
Ustalenie czasu podania produktu i inseminacji powinno być przeprowadzone w następujący sposób:
· podanie produktu powinno nastąpić pomiędzy 4 a 10 godziną po wykryciu rui,
· zaleca się zachowanie co najmniej 2 godzinnego odstępu pomiędzy podaniem GnRH a sztucznym zapłodnieniem,
· sztuczne zapłodnienie powinno być przeprowadzone zgodnie z powszechnymi zaleceniami, tzn. 12 do 24 godzin po wykryciu rui.

Indukcja i synchronizacja rui i owulacji w połączeniu z prostaglandyną F (PGF ) oraz łącznie z lub bez 2a 2α progesteronu jako część protokołu FTAI (Fixed Time Artifical Insemination):

W literaturze powszechnie opisywane są następujące protokoły FTAI:
U krów z cyklem płciowym:
· dzień 0 – wstrzyknąć 100 mikrogramów gonadoreliny (w postaci octanu) na zwierzę (2 ml produktu),
· dzień 7 – wstrzyknąć PGF lub analog (w dawce 2α luteolitycznej),
· dzień 9 – wstrzyknąć 100 mikrogramów gonadoreliny (w postaci octanu) na zwierzę (2 ml produktu),
· sztuczne zapłodnienie 16-20 godzin później lub po zaoobserwowaniu objawów rui jeśli wystąpią wcześniej.

Alternatywna metoda:
· dzień 0 – wstrzyknąć 100 mikrogramów gonadoreliny (w postaci octanu) na zwierzę (2 ml produktu),
· dzień 7 – wstrzyknąć PGF lub analog (w dawce 2α luteolitycznej),
· sztuczne zapłodnienie i wstrzyknięcie 100 mikrogramów gonadoreliny (w postaci octanu) na zwierzę (2 ml produktu) 60-72 godziny później lub po zaoobserwowaniu objawów rui jeśli wystąpią wcześniej.

U krów z cyklem płciowym lub z brakiem cyklu oraz jałówek:
· umieścić domacicznie urządzenie uwalniające progesteron na 7-8 dni,
· wstrzyknąć 100 mikrogramów gonadoreliny (w postaci octanu) na zwierzę (2 ml produktu) przy umieszczaniu urządzenia z progesteronem,
· wstrzyknąć PGF lub analog w dawce luteolitycznej na 24 godziny przed wyjęciem urządzenia,
· FTAI 56 godzin po usunięciu urządzenia lub
· wstrzyknąć 100 mikrogramów gonadoreliny (w postaci octanu) na zwierzę (2 ml produktu) 36 godzin po usunięciu urządzenia uwalniającego progesteron i FTAI 16 do 20 godzin później.

Zalecenia dla prawidłowego podania

Brak danych.

Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt w przypadku nadwrażliwości na gonadorelinę lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować do skracania oestrus w czasie trwania chorób zakaźnych lub innych schorzeń.

Działania niepożądane

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: zero dni.
Mleko: zero godzin.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Torbiele jajnikowe: W leczeniu torbieli jajnikowych, stan torbieli pęcherzyków jajnikowych powinien być diagnozowany w trakcie badania palpacyjnego przez odbyt, które może potwierdzić obecność przetrwałych struktur pęcherzykowych o średnicy ponad 2,5 cm.
Obecność torbieli należy także potwierdzić badaniem na obecność progesteronu w osoczu lub mleku.
Produkt powinien być stosowany co najmniej 14 dni po ocieleniu ze względu na brak wrażliwości przysadki przed tym terminem.
Do indukcji i synchronizacji rui i owulacji w protokole FTAI (Fixed Time Artifical Insemination), produkt powinien być podawany co najmniej 35 dni po wycieleniu. Na odpowiedź krów i jałówek na protokół synchronizacji ma wpływ stan fizjologiczny podczas terapii. Odpowiedź na terapię może się różnić pomiędzy różnymi stadami, a także pomiędzy krowami w stadzie.
Jednakże procentowy udział krów wykazujących ruję w podanym czasie jest zwykle wyższy niż krów niepoddanych terapii a późniejsza faza lutealna ma normalny czas trwania.
Dla protokołu z użyciem tylko PGF rekomendowanym 2α dla krów z cyklem płciowym: Dla zmaksymizowania wyników zacielenia krów poddanych terapii, stan jajników powinien być oceniony a cykliczność jajników powinna zostać potwierdzona. Optymalne rezultaty będą osiągane u zdrowych krów z normalnym cyklem płciowym.
Zwierzęta w złej kondycji z powodu choroby, złego żywienia lub innych czynników, mogą słabo reagować na zastosowaną terapię.

Reklama

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u zwierząt

Specjalne środki ostrożności dla osób podających Acegon zwierzętom

Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z produktem w celu uniknięcia samoiniekcji Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia kontaktu ze skórą lub oczami. Po rozlaniu na skórę należy natychmiast zmyć produkt dużą ilością wody ponieważ analogi GnRH mogą być absorbowane przez skórę. Po przypadkowym kontakcie z oczami należy przepłukać je dużą ilością wody.

Działania po przypadkowym narażeniu kobiet w ciąży lub kobiet z normalnym cyklem jest nieznane, dlatego zaleca się by kobiety w ciąży nie podawały produktu, a kobiety w wieku rozrodczym podawały ten produkt z zachowaniem ostrożności.

Osoby o znanej nadwrażliwości na analogi GnRH powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Ciąża, laktacja lub nieśność

Ciąża:
Nie dotyczy.

Laktacja:
Może być stosowany w czasie laktacji.

Interakcje Acegon z innymi produktami

Brak danych.

Przedawkowanie

Po zastosowaniu od jednej do trzech dziennie dawek 5-krotnie większych od zalecanej nie zaobserwowano objawów ogólnej i miejscowej nietolerancji.

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Ulotka Acegon – do pobrania pełna wersja ulotki

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla weterynarzy

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych właścicieli zwierząt

Stosujesz Acegon u swojego pupila? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując doświadczenia na temat preparatu podawanemu zwierzęciu, możesz pomóc innym właścicielom zwierząt tych samych gatunków.

Dodaj komentarz